Vinaora Nivo SliderVinaora Nivo Slider

Obejrzyj film o fundacji

Regulamin treningu ekonomicznego

REGULAMIN
PRZYDZIELANIA ŚRODKÓW FINANSOWYCH DO TRENINGU EKONOMICZNEGO DLA UCZESTNIKÓW FUNDACJI IM. BRATA ALBERTA WARSZTATU TERAPII ZAJĘCIOWEJ W TRZEBINI


1. Podstawą do wypłacania środków w ramach treningu ekonomicznego są przepisy zawarte w Rozporządzeniu Ministra Gospodarki i Polityki Społecznej z dnia 25 marca 2004r. w sprawie warsztatów terapii zajęciowej (Dz. U. Nr 63, poz. 587).

2. Trening ekonomiczny ma na celu wyposażenie uczestnika w wiedzę z zakresu gospodarowania pieniędzmi i planowania wydatków, dodatkowo może być stosowany w celu motywowania uczestnika oraz uznania jego wkładu pracy w działalność warsztatu.

3. Kwotę środków finansowych przeznaczonych na trening ekonomiczny, corocznie do 15 października każdego roku określa i ujmuje w preliminarzu kierownik warsztatu, ustalając średnią wysokość środków finansowych oraz kwotę bazową na okres kolejnego roku.( załącznik nr 1 )

4. Kwota bazowa stanowi podstawę wyliczenia wysokości wypłaty kwoty motywacyjnej.

5. O wysokości środków finansowych oraz ich przeznaczeniu dla poszczególnych uczestników decyduje Rada Programowa warsztatu w oparciu o indywidualny program rehabilitacji oraz uwzględniając regulamin Warsztatu Terapii Zajęciowej.

6. Wydatkowanie środków finansowych w ramach treningu ekonomicznego musi być udokumentowane i zatwierdzone przez kierownika WTZ.

7. Przyznanie środków na trening ekonomiczny udokumentowane jest w formie pisemnej na podstawie listy osób otrzymujących środki w danym miesiącu oraz podpisem uczestnika. ( załącznik nr 2 )

8. Wypłacone środki pozostają do dyspozycji uczestnika i zostają udostępnione w formie gotówkowej po zaplanowaniu i zatwierdzeniu wydatkowania przez instruktora odpowiedzialnego za realizację treningu.

9. Z planowaną przerwę wypoczynkową nie przyznaje się funduszy na rzecz treningu ekonomicznego.

10. Wysokość środków otrzymanych przez uczestnika uzależniona jest od:

regularnego i aktywnego uczestnictwa w zajęciach,
przestrzegania obowiązującego w warsztacie regulaminu,
dbałości o mienie warsztatu,
współpracy i funkcjonowania w grupie
wykonywania dodatkowych czynności na rzecz WTZ. 

11. Rada Programowa może zdecydować o powiększeniu kwoty bazowej o premię motywacyjną, jeśli uzna, że uczestnik:

wykazuje większą aktywność i zaangażowanie w wykonywanej pracy,
uczestniczy w konkursach i zawodach,
wykonuje dodatkowe czynności wykraczające poza zakres jego obowiązków,
wykazuje poprawę w zachowaniu, samodyscyplinie lub innych obszarach związanych z rehabilitacją w WTZ

12. Rada Programowa może zdecydować o obniżeniu środków treningu ekonomicznego gdy uczestnik:

nie uczestniczy w zajęciach 
często spóźnia się lub opuszcza zajęcia,
nie wykazuje zaangażowania w pracy,
nie przestrzega zasad współżycia społecznego,

13. Przewiduje się możliwość oszczędzania gromadzonych środków na określony cel, zaplanowany i uzgodniony z terapeutą prowadzącym trening ekonomiczny. 

14. Wyplata środków finansowych przeznaczonych na trening ekonomiczny odbywa się raz w miesiącu, nie później niż do 10 dnia kolejnego miesiąca.

15. Regulamin wchodzi w życie z dniem 01.01.2009 roku.

…………………………………………...
/podpis /