Vinaora Nivo SliderVinaora Nivo Slider

Obejrzyj film o fundacji

WARUNKI UCZESTNICTWA

WARUNKI UCZESTNICTWA w WTZ

Uczestnikiem WTZ może zostać osoba niepełnosprawna intelektualnie, o orzeczonym znacznym lub umiarkowanym stopniu niepełnosprawności oraz wpisanym w orzeczeniu wskazaniem do terapii zajęciowej.
Dokumenty, jakie należy złożyć ubiegając się o przyjęcie do WTZ w Trzebini;

kopię aktualnego orzeczenia o stopniu niepełnosprawności (oryginał do wglądu);
podanie do kierownika WTZ o przyjęcie do Warsztatu Terapii Zajęciowej w Trzebini
opinia psychologiczna

Osoby niepełnosprawne chcące zostać uczestnikami Warsztatu Terapii Zajęciowej informujemy, że dokumenty można składać w siedzibie palcówki przy ul. Luzara 1 w Trzebini; tel. 32 612 13 75 

Po dopełnieniu tych formalności kandydat do uczestnictwa w WTZ jest kwalifikowany przez komisję i wpisywany na listę oczekujących na miejsce w WTZ.
Obecnie nie posiadamy wolnych miejsc dla nowych uczestników, ale złożone podania będą rozpatrywane w razie zwolnienia się miejsca.

Regulamin WTZ w Trzebini

REGULAMIN

WARSZTATU TERAPII ZAJĘCIOWEJ

w Trzebini

prowadzonego przez

FUNDACJĘ im. BRATA ALBERTA
 

I. Zasady ogólne

§ 1

1.      Warsztat Terapii Zajęciowej zwany dalej WTZ działa na podstawie ustawy o rehabilitacji zawodowej i społecznej oraz zatrudnianiu osób niepełnosprawnych z dnia 27 sierpnia 1997r., rozporządzenia Ministra Gospodarki Pracy i Polityki Społecznej w sprawie warsztatów terapii zajęciowej z dnia 25.03.2004 r.  oraz Statutu Fundacji im. Brata Alberta w Radwanowicach.

2.      WTZ, będąc integralną częścią Fundacji im. Brata Alberta w Radwanowicach, zwanej dalej Fundacją, realizuje w swym działaniu wszystkie uchwały i polecenia władz statutowych Fundacji.

 

§ 2

1.      Podstawowym celem WTZ jest rehabilitacja społeczna i zawodowa, zmierzająca do ogólnego rozwoju każdego uczestnika, poprawy jego sprawności psychofizycznej, zaradności osobistej oraz przystosowania do możliwie niezależnego i samodzielnego życia w środowisku społecznym.

2.      Cele WTZ realizowane są przez:

a)      ogólne usprawnienie,

b)      rozwijanie umiejętności wykonywania podstawowych czynności życia codziennego oraz zaradności osobistej,

c)      przygotowanie do życia w środowisku społecznym /poprawa komunikacji,   dokonywanie wyborów, poprawa kondycji psychicznej/,

d)      rozwijanie umiejętności zawodowych, umożliwiających podjęcie pracy np. w zakładzie pracy chronionej, zakładzie aktywności zawodowej.

 

II. Zasady organizacji WTZ

 

§ 3

2.                 WTZ jest placówką pobytu dziennego. Zajęcia terapeutyczne prowadzone są od poniedziałku do piątku przez siedem godzin dziennie, tj.: od 6.00do 16.00.

3.                 Przewiduje się możliwość prowadzenia zajęć dodatkowych, kulturalno – oświatowych oraz sportowo - rekreacyjnych poza godzinami zajęć lub w dniach wolnych od tych zajęć.

4.                 Kierownik WTZ wyznacza  przerwę półgodzinną w trakcie zajęć. W przypadkach gdy będzie tego wymagał stan zdrowia uczestnika może być stosowany indywidualny rytm zajęć z odpowiednią przerwą na odpoczynek.

 

§ 4

W ciągu każdego roku kalendarzowego, jeden miesiąc kierownik WTZ zobowiązany jest przeznaczyć na miesięczną przerwę wakacyjną. O jej terminie powinien powiadomić uczestników i pracowników WTZ.

 

 

 

§ 5

1.      Rehabilitacja zajęciowa jest prowadzona w formie grupowej lub indywidualnej na podstawie indywidualnych programów rehabilitacji i terapii opracowanych dla każdego uczestnika przy uwzględnieniu rodzaju i stopnia niepełnosprawności.

2.      Zajęcia terapii grupowej prowadzone są w następujących pracowniach:

a)      gospodarstwo domowe,

b)      rzemiosła różne,

c)      stolarska,

d)      krawiecko-dziewiarska,

e)      plastyczna,

f)        ogrodnicza.

3.      Na terenie WTZ lub poza jego terenem można prowadzić zajęcia w zakresie rehabilitacji społecznej.

4.      W pracowniach terapeutycznych na stałe tj. powyżej 4h może przybywać nie więcej niż 5 uczestników. Przy uwzględnieniu czasowej usprawiedliwionej nieobecności, czasowego przebywania uczestnika w gabinecie rehabilitacji lub psychologicznym do danej pracowni terapeutycznej nie może być przypisanych więcej niż 10 uczestników. 

 

§ 6

1.    WTZ jest placówką pobytu dziennego dla osób, wobec których Powiatowy Zespół ds. Orzekania o stopniu niepełnosprawności zalecił uczestnictwo w WTZ.

2.    Podstawą przyjęcia na zajęcia WTZ jest aktualne orzeczenie o stopniu niepełnosprawności
ze wskazaniem do terapii zajęciowej.

3.    Każdy z nowo przyjmowanych uczestniczy w zajęciach przez okres próbny trwający nie dłużej niż 12 – miesięcy, w celu umożliwienia obserwacji i oceny postępu w realizacji indywidualnych programów rehabilitacji.

4.    Po okresie próbnym na wniosek Rady Programowej WTZ Komisja Kwalifikacyjna podejmuje decyzje o dalszym uczestnictwie uczestnika w zajęciach w WTZ w celu pełnej realizacji indywidualnego programu rehabilitacji zajęciowej.

 

§ 7

WTZ jest zobowiązany do prowadzenia następującej dokumentacji:

a)    zawierającej informacje dotyczące:

-         podstawy  do zakwalifikowania osoby niepełnosprawnej do zajęć w WTZ,

-         miejsca zamieszkania, stanu rodzinnego uczestnika, jego warunków mieszkaniowych i bytowych,

-         współpracy z rodzinami lub opiekunami, w tym: daty i czasu trwania kontaktów, formy kontaktów, oceny współpracy,

-         przyczyn zaprzestania uczestnictwa w warsztacie,

-         działalności rehabilitacyjnej warsztatu, w tym w zakresie realizacji indywidualnych programów,

         b) innej, wynikającej z przepisów odrębnych.

 
III. Rada Programowa

 

§ 8

Radę Programową WTZ tworzą osoby zatrudnione na stanowiskach:

a)    Kierownika WTZ,

b)   Instruktora terapii zajęciowej,

c)    Psychologa,

d)   Specjalisty ds. rehabilitacji lub rewalidacji,

e)    Doradcy zawodowego lub instruktora zawodu.

§ 9

Rada Programowa:

a)      opracowuje corocznie indywidualne programy rehabilitacji dla każdego uczestnika oraz wskazuje osoby odpowiedzialne za realizację tych programów,

b)      co, najmniej raz w roku dokonuje okresowej oceny realizacji indywidualnego  programu rehabilitacji, z tym że nie rzadziej niż raz na pół roku ocenia indywidualne efekty rehabilitacji przy udziale każdego uczestnika

c)      w ramach treningu ekonomicznego ustala dla uczestnika warsztatu wysokość środków finansowych, które otrzyma oraz ich przeznaczenie

d)      dokonuje oceny uczestnika nie rzadziej niż 3 lata i zajmuje stanowisko w kwestii osiągniętych przez niego postępów w rehabilitacji, uzasadniających:

  • podjęcie zatrudnienia i kontynuowanie rehabilitacji zawodowej w warunkach pracy chronionej lub na przystosowanym stanowisku pracy,
  • potrzebę skierowania osoby niepełnosprawnej do ośrodka wsparcia, w rozumieniu przepisów o pomocy społecznej, ze względu na brak postępów w rehabilitacji i złe rokowania co do możliwości osiągnięcia postępów uzasadniających podjęcie zatrudnienia i kontynuowanie rehabilitacji zawodowej w warunkach pracy chronionej lub na rynku pracy po odbyciu dalszej rehabilitacji w warsztacie,
  • przedłużenie uczestnictwa w terapii ze względu na:

-         pozytywne rokowania co do przyszłych postępów w rehabilitacji, umożliwiających podjęcie zatrudnienia i kontynuowanie rehabilitacji zawodowej w warunkach pracy chronionej lub na rynku pracy,

-         okresowy brak możliwości podjęcia zatrudnienia,

-         okresowy brak możliwości skierowania osoby niepełnosprawnej do ośrodka wsparcia, o którym mowa powyżej.

 

IV. Prawa i obowiązki uczestnika placówki WTZ

 

§ 10

Uczestnik WTZ ma prawo do:

a)      współuczestnictwa w  ustalaniu indywidualnego programu rehabilitacji oraz pomocy w jego realizacji,

b)      udziału w zajęciach umożliwiających jego rozwój, w tym we wszystkich zajęciach kulturalno – rekreacyjnych i sportowych,

c)      wyboru pracowni, zgodnie z własnym zamiłowaniem oraz w miarę możliwości  jej zmiany,

d)      fachowego instruktażu pomagającego w zrozumieniu celu i sposobu realizacji powierzonych zadań,

e)      nadzoru medycznego i rehabilitacyjnego,

f)        poszanowania godności osobistej i pełnej akceptacji przez osoby zatrudnione w WTZ
w zakresie przekonań, przyzwyczajeń i zachowań, o ile są zgodne z ogólnie przyjętymi normami społecznymi i nie mają wpływu na dezintegrowanie innych uczestników WTZ,

g)      otrzymywania środków finansowych w ramach treningu ekonomicznego, według zasad określonych w niniejszym regulaminie,

h)      dowozu do WTZ w uzasadnionych wypadkach na zasadach określonych w niniejszym regulaminie.

 

 

§ 11

Uczestnik WTZ może korzystać z dowozu pojazdem WTZ z miejsca wyznaczonego przez kierownika WTZ do siedziby WTZ, o ile nie może poruszać się samodzielnie z uwagi na stopień niepełnosprawności uniemożliwiający mu korzystanie z publicznych środków lokomocji oraz w przypadku, gdy nie funkcjonują środki komunikacji umożliwiające dotarcie do siedziby WTZ .

Z przyczyn ekonomicznych, gdy uczestnik mieszka poza trasą pojazdu WTZ, rodzice lub opiekunowie podejmują się zabezpieczyć dowóz uczestnika na zajęcia.

 

§ 12

1.  Obowiązkiem uczestnika WTZ jest:

a)      regularny i aktywny udział w realizacji przygotowanego programu rehabilitacji,

b)      korzystanie z wszelkich pomieszczeń, urządzeń oraz wyposażenia WTZ zgodnie z ich przeznaczeniem,

c)      zachowanie ładu i porządku na swoim stanowisku,

d)      zachowanie higieny osobistej oraz dbałość o wygląd zewnętrzny,

e)      stosowanie się do zaleceń osób zatrudnionych w WTZ,

f)        przestrzeganie zasad i form grzecznościowych oraz norm współżycia społecznego,

g)      informowanie pracowników WTZ o swoim złym stanie zdrowia.

2.        Nieobecność na zajęciach uczestnik zobowiązany jest usprawiedliwiać poprzez okazanie zaświadczenia rodziców lub opiekunów lub zaświadczenia lekarskiego.

3.        Uczestnictwo w zajęciach WTZ ustaje po zakończeniu realizacji indywidualnego planu rehabilitacji i terapii.

4.        Uczestnik może być skreślony z listy WTZ w następujących przypadkach:

a)    w okresie próbnym, na podstawie negatywnej oceny efektów rehabilitacji zajęciowej,

b)   częstego i rażącego naruszania zasad zawartych w Regulaminie WTZ,

c)    braku współpracy z kadrą WTZ w zakresie realizacji indywidualnych programów rehabilitacji,

d)   pogorszenia stanu zdrowia uniemożliwiającego udział w zajęciach WTZ przez nieprzerwany okres 6 m – cy, potwierdzony stosownym zaświadczeniem lekarskim,

e)    nieusprawiedliwionej nieobecności na zajęciach WTZ, łącznie powyżej 14 dni w ciągu roku.

 

 

V. Prawa i obowiązki pracowników placówki WTZ

 

§ 13

1. Pracownicy warsztatu pracują w wymiarze 40 godzin tygodniowo, w tym – co najmniej 35 godzin bezpośrednio z uczestnikami warsztatu, zaś pozostałe godziny przeznacza się na przygotowanie warsztatu pracy, procesu terapii, opis procesu terapeutycznego, konsultacje z rodzicami lub opiekunami uczestników, udział w naradach, konsultacjach i samokształcenie.

 

§ 14

Do podstawowych obowiązków osób zatrudnianych w WTZ należy:

a)      sprawowanie opieki oraz nadzór nad realizacją programów rehabilitacji zajęciowej przez uczestników WTZ,

b)      dbałość o stan zdrowia i bezpieczeństwa uczestników WTZ,

c)      przestrzeganie zasad współżycia społecznego, poszanowanie godności i praw uczestników WTZ,

d)      współpraca z rodziną i opiekunami uczestników,

e)      sumienne wykonywanie programu rehabilitacji,

f)        przestrzeganie zasad BHP i p.poż.

g)      przestrzeganie postanowień niniejszego Regulaminu,

h)      przestrzeganie zasad tajemnicy zawodowej oraz ochrony danych osobowych uczestników WTZ.

§ 15

1.    Pracownicy ponoszą odpowiedzialność służbową przed kierownikiem warsztatu.

2.    Szczegółowe uprawnienia i obowiązki, a nadto kompetencje i odpowiedzialność pracowników określają:

a)      regulamin pracy Fundacji im. Brata Alberta,

b)      Statut Fundacji,

c)      regulamin wynagradzania,

d)      zakresy czynności,

3.    Osoby zatrudniane w WTZ winny być ubezpieczone od odpowiedzialności cywilnej we własnym zakresie.

 

§ 16

Osoby zatrudnione w WTZ na podstawie umowy o pracę są zobowiązane wykorzystać należny urlop wypoczynkowy w okresie planowanej przerwy w działalności WTZ.

 

§ 17

W placówce WTZ zatrudniani są:

a)      kierownik WTZ,

b)      specjalista do spraw rehabilitacji lub rewalidacji,

c)      instruktorzy terapii lub zawodu,

d)      psycholog,

e)      pielęgniarka lub lekarz w zależności od potrzeb,

f)        pracownik socjalny w miarę potrzeb,

g)      instruktor zawodu w miarę potrzeb,

h)      inne osoby w zależności od potrzeb WTZ.

 

§ 18

1. Pracami WTZ kieruje Kierownik WTZ do którego obowiązków należy:

a)      w zakresie zapewnienia odpowiednich warunków pracy i zorganizowanych zajęć:

-           dbałość o przestrzeganie przepisów BHP i p.poż.,

-           dbałość o przestrzeganie dyscypliny pracy, tajemnicy służbowej,

-           zapewnienie dostępu do ciepłej wody,

-           zapewnienie właściwego ogrzania pomieszczeń ( tj. nie mniej niż 18 stopni),

-           zapewnienie czystości i porządku w miejscu pracy,

-           wpływać na kształtowanie w zakładzie pracy właściwych zasad współżycia społecznego,

-           informować pracowników o ryzyku zawodowym, które wiąże się z wykonywaną pracą oraz sposobach ochrony przed zagrożeniami.

 

b)      w zakresie planowania rozkładu zajęć w warsztacie, przerw wakacyjnych uczestników WTZ i urlopów pracowników:

-           ustalać zajęcia w taki sposób aby umożliwić każdemu uczestnikowi swobodny wybór i możliwość uczestniczenia w tych zajęciach,

-           brać pod uwagę możliwe godziny dojazdu przez uczestników do warsztatu i odjazdu z niego,

-           ustalając przerwę wakacyjną przeprowadzić konsultację z uczestnikami lub ich rodzinami oraz z pracownikami warsztatu,

-           ustalać liczebność grup terapeutycznych oraz pracujących w grupie instruktorów terapii zajęciowej z uwzględnieniem stopnia i rodzaju niepełnosprawności uczestników.

2.      Kierownik warsztatów podlega służbowo Zarządowi Krajowemu.

3.      Do obowiązków kierownika należy ponadto:

a) nadzór na działalnością rzeczowo-finansową warsztatu,

b) podpisywanie pism i innych dokumentów związanych z funkcjonowaniem warsztatu,

c) ochrona powierzonego mienia,

d) opracowywanie planu rzeczowo-finansowego warsztatu.

 

4.      W zakresie realizacji programu Kierownik warsztatu współpracuje z placówkami służby zdrowia, edukacji, opieki społecznej, kultury oraz odpowiednimi władzami i urzędami samorządu terytorialnego.

5.      Kierownik warsztatu podejmuje współpracę z innymi warsztatami terapii zajęciowej
lub placówkami prowadzonymi przez Fundację im. Brata Alberta, a także z warsztatami prowadzonymi przez inne jednostki.

 

 

VI. Sposób ustalania wysokości środków finansowych otrzymywanych przez uczestnika warsztatu w ramach treningu ekonomicznego określa Regulamin przydzielania środków finansowych do treningu ekonomicznego dla uczestników Fundacji im. Brata Alberta Warsztatu Terapii Zajęciowej w Trzebini .

 

VII. Postanowienia końcowe

 

§ 19

1.      Na terenie warsztatu za zgodą kierownika i po podpisaniu umów wolontariackich mogą przebywać praktykanci i wolontariusze.

2.      Zgodę na dostęp w celach naukowych do dokumentacji warsztatu wydaje Zarząd Krajowy.

<p > 

§ 20

1.      Z treścią niniejszego regulaminu winien być zapoznany każdy:

- pracownik WTZ

- uczestnik WTZ.

2.       Zapoznanie się z treścią regulaminu winno być potwierdzone w formie pisemnego oświadczenia (wg wzoru), które jest przechowywane w aktach pracownika WTZ.

3.      Wszelkie uwagi i wnioski dotyczące funkcjonowania WTZ winny być zgłaszane pisemnie
do Kierownika WTZ.

4.      Regulamin wchodzi w życie z dniem 01.01.2009 roku.

 

 

 

                                                                                …………………………………………...

                                                                  /podpis /

 

Oświadczenie

Niniejszym oświadczam, że zapoznałem (-am) się z treścią Regulaminu WTZ i zobowiązuje się do jego przestrzegania.

 

 

                                                                                     …………………………………………...

                                                                                                             /data i podpis /

 

 

 

Historia WTZ w Trzebini

Warsztaty Terapii Zajęciowej w Trzebini rozpoczęły swoją działalność 15.12.1999 r. Zostały utworzone dzięki staraniom p. Krystyny Karnas – Dyrektora OPS w Trzebini, ks. Prałata Stanisława Gałuszki oraz Prezesa Fundacji im. Brata Alberta ks. Tadeusza Zaleskiego.

Siedziba warsztatów to dawne salki katechetyczne przy parafii p.w. Św. Apostołów Piotra i Pawła w Trzebini. 
Warsztaty Terapii Zajęciowej obejmują swoją działalnością terapeutyczną 30 osób z niepełnosprawnością intelektualną i sprzężeniami, w wieku od 16 r. życia.

Warsztaty realizują zadania z zakresu rehabilitacji społecznej i zawodowej, zmierzające do ogólnego rozwoju i poprawy sprawności, niezbędnych do prowadzenia przez osobę niepełnosprawną niezależnego, samodzielnego i aktywnego życia – na miarę jej indywidualnych możliwości.

Zgodnie z tymi założeniami, od początku swojej działalności, warsztaty prowadzą następujące pracownie terapeutyczne; gospodarstwa domowego, rzemiosł różnych, stolarską, krawiecko-dziewiarską, plastyczną, ogrodniczą oraz zajęcia z rehabilitacji ruchowej.

Proces terapeutyczny prowadzony w poszczególnych pracowniach warsztatowych różni się w zależności od jej charakteru. W większości jednak cechuje się stałością etapów pracy, rytualizacją czynności codziennych oraz oddziaływaniem na poszczególne sfery psychomotoryki niepełnosprawnych uczestników. W każdej grupie terapeutycznej jest 5 osób z różną niepełnosprawnością, najczęściej są to grupy koedukacyjne.

Na terenie Warsztatów prowadzone są również zajęcia z zakresu rehabilitacji ruchowej, ćw. ogólnokondycyjne, gimnastyka i aerobik, tenis stołowy, wycieczki rowerowe, zajęcia na basenie, hipoterapia i muzykoterapia. 
Dodatkowo działa na terenie Warsztatów zespół muzyczny „The Best” – cieszący się coraz większą popularnością i sympatią wśród lokalnej społeczności. Członkowie zespołu wybierają do swojego repertuaru różnorodną muzykę – przeboje znane i lubiane, piosenki biesiadne i inne, potrafią porwać do wspólnej zabawy i śpiewania niejedną widownię.

Uczestnicy Warsztatów mogą się realizować artystycznie również w ramach teatru nieprofesjonalnego „Kromka”, który przygotowuje cyklicznie przedstawienia, z którymi występuje na różnorodnych przeglądach i festiwalach. Teatr „Kromka” ma w swoim repertuarze „Powrót taty”, Bajki Krasickiego, „Panią Twardowską”, „Bajkę o Rybaku i złotej Rybce” oraz wiązankę utworów J. Brzechwy i J. Tuwima.

Wszystkie prace wykonywane w ramach zajęć terapeutycznych są prezentowane na różnych Wystawach Twórczości, w galeriach, na aukcjach, sprzedawane na kiermaszach prac organizowanych kilka razy w roku. Dochód ze sprzedaży prac podopiecznych, przeznaczany jest w całości na fundusz uczestników, z którego finansowane są obozy, wycieczki, pielgrzymki, uroczystości imieninowe itp.

Regulamin treningu ekonomicznego

REGULAMIN
PRZYDZIELANIA ŚRODKÓW FINANSOWYCH DO TRENINGU EKONOMICZNEGO DLA UCZESTNIKÓW FUNDACJI IM. BRATA ALBERTA WARSZTATU TERAPII ZAJĘCIOWEJ W TRZEBINI


1. Podstawą do wypłacania środków w ramach treningu ekonomicznego są przepisy zawarte w Rozporządzeniu Ministra Gospodarki i Polityki Społecznej z dnia 25 marca 2004r. w sprawie warsztatów terapii zajęciowej (Dz. U. Nr 63, poz. 587).

2. Trening ekonomiczny ma na celu wyposażenie uczestnika w wiedzę z zakresu gospodarowania pieniędzmi i planowania wydatków, dodatkowo może być stosowany w celu motywowania uczestnika oraz uznania jego wkładu pracy w działalność warsztatu.

3. Kwotę środków finansowych przeznaczonych na trening ekonomiczny, corocznie do 15 października każdego roku określa i ujmuje w preliminarzu kierownik warsztatu, ustalając średnią wysokość środków finansowych oraz kwotę bazową na okres kolejnego roku.( załącznik nr 1 )

4. Kwota bazowa stanowi podstawę wyliczenia wysokości wypłaty kwoty motywacyjnej.

5. O wysokości środków finansowych oraz ich przeznaczeniu dla poszczególnych uczestników decyduje Rada Programowa warsztatu w oparciu o indywidualny program rehabilitacji oraz uwzględniając regulamin Warsztatu Terapii Zajęciowej.

6. Wydatkowanie środków finansowych w ramach treningu ekonomicznego musi być udokumentowane i zatwierdzone przez kierownika WTZ.

7. Przyznanie środków na trening ekonomiczny udokumentowane jest w formie pisemnej na podstawie listy osób otrzymujących środki w danym miesiącu oraz podpisem uczestnika. ( załącznik nr 2 )

8. Wypłacone środki pozostają do dyspozycji uczestnika i zostają udostępnione w formie gotówkowej po zaplanowaniu i zatwierdzeniu wydatkowania przez instruktora odpowiedzialnego za realizację treningu.

9. Z planowaną przerwę wypoczynkową nie przyznaje się funduszy na rzecz treningu ekonomicznego.

10. Wysokość środków otrzymanych przez uczestnika uzależniona jest od:

regularnego i aktywnego uczestnictwa w zajęciach,
przestrzegania obowiązującego w warsztacie regulaminu,
dbałości o mienie warsztatu,
współpracy i funkcjonowania w grupie
wykonywania dodatkowych czynności na rzecz WTZ. 

11. Rada Programowa może zdecydować o powiększeniu kwoty bazowej o premię motywacyjną, jeśli uzna, że uczestnik:

wykazuje większą aktywność i zaangażowanie w wykonywanej pracy,
uczestniczy w konkursach i zawodach,
wykonuje dodatkowe czynności wykraczające poza zakres jego obowiązków,
wykazuje poprawę w zachowaniu, samodyscyplinie lub innych obszarach związanych z rehabilitacją w WTZ

12. Rada Programowa może zdecydować o obniżeniu środków treningu ekonomicznego gdy uczestnik:

nie uczestniczy w zajęciach 
często spóźnia się lub opuszcza zajęcia,
nie wykazuje zaangażowania w pracy,
nie przestrzega zasad współżycia społecznego,

13. Przewiduje się możliwość oszczędzania gromadzonych środków na określony cel, zaplanowany i uzgodniony z terapeutą prowadzącym trening ekonomiczny. 

14. Wyplata środków finansowych przeznaczonych na trening ekonomiczny odbywa się raz w miesiącu, nie później niż do 10 dnia kolejnego miesiąca.

15. Regulamin wchodzi w życie z dniem 01.01.2009 roku.

…………………………………………...
/podpis /